Какво запълва по-голямата част от работния ни ден ?

По отношение на безопасните битови отпадъци :

• Сметосъбиране & сметоизвозване
• Ръчно метене
• Машинно метене
• Машинно миене:
-- С маркуч ( на ръка )
-- С изхвърляне на водната струя под налягане
• Извозване на строителни отпадъци
• Извозване на промишлени отпадъци
• Доставка на контейнери за битов отпадък
• Доставка на обслужваща специализирана техника за битов отпадък
• Депониране
• Специализирано почистване на други обекти

По отношение на опасните отпадъци :

• Извозване
• Депониране
• Временно съхранение
• Препакетиране
• Саниране на складове и замърсени околоскладови пространства.

Защото , останалата част е за Вас , уважаеми наши бъдещи клиенти .Затова не се бавете , а ни позвънете
или се свържете с нас по възможно най-бързия начин .